Logo

prověřený

Logo

spolehlivý

co je gCon

Chceme poskytovat technologická řešení pro akce, která zjednoduší pracovní život jejich pořadatelům a která poskytnou konkrétní a měřitelné přínosy pro všechny jejich návštěvníky. Chceme se stát rozšířením pořadatelského týmu. Přinášíme odborné znalosti a řešení, která pomůžou dosáhnout toho, aby akce byla úspěšná.

AdvantageSystém gCon je komplexní softwarové a hardwarové řešení pro správu elektronického obsahu akcí. Je koncipován jako modulární řešení, které je schopno zajistit správný chod akcí od jednodenních firemních školení až po týdenní konference s mnoha tisíci účastníky. Hlavním cílem systému gCon je zefektivnění přenosu informací.

Hlavní předností systému je centralizovaný sběr prezentací a jejich distribuce do konferenčních sálů. Konferenční systém gCon také umožňuje připravit a podle potřeby upravit program, registrovat účastníky, zasílat jim veškeré změny a novinky, zobrazovat nejrůznější informace, atd.

Celý systém gCon je rozdělen do mnoha modulů rozdělených do skupin podle typu uživatelů, pro které jsou určeny. Mnoho modulů je možné využít i prostřednictvím velmi oblíbené mobilní aplikace gCon.

Systém gCon je nainstalován celkem na třech serverech. První je umístěn v Praze v serverovně a je připojen k páteřnímu internetovému spoji pomocí vysokorychlostní linky. Ten je v chodu stále a obsluhuje veškerý chod systému před a po akci. V průběhu akce se přímo v místě konání přidají další dva servery (hlavní a záložní). Ty se starají o ukládání všech dat a jejich prezentaci účastníkům. To zajistí vyšší rychlost a bezpečnost dostupnosti všech uložených dat. Data z těchto dvou serverů se synchronizují v reálném čase s prvním serverem na internetu, aby bylo možné data dodávat i do mobilní aplikace a webového rozhraní účastníků.

výhody

Konferenční systém gCon všem svým uživatelům usnadňuje práci s digitálním obsahem. Zlepší organizační úsilí, zefektivní přenos informací a zjednoduší komunikaci s účastníky.

jednoduchá správa | moderní technologie | centrální kontrola | modulární řešení | zabezpečená data | odborný dohled | spokojený klient

Organizátor
 • Snadnější příprava digitálních dat
 • Jednoduší sběr prezentací
 • Přehled o účastnících
 • Snadné a okamžité úpravy programu
 • Získání různých statistických dat
Přednášející
 • Možnost změn prezentací na poslední chvíli
 • Snadnější logistika prezentací
 • Znásobení viditelnosti prezentací
 • Lepší komunikace s posluchači
 • Získání zpětné vazby
Účastník
 • Všechny aktuální informace pohromadě
 • Sestavení vlasního osobního programu
 • Lepší orientace v místě akce
 • Možnost aktivně se zapojit
 • Možnost získat něco navíc

Advantage Advantage Advantage Advantage Advantage

Moduly správce

Tato skupina modulů je určena výhradně pro kvalifikované správce systému. Je přístupná pomocí hesla pouze v průběhu akce a všechny nejdůležitější moduly jsou nainstalovány pouze na serverech umístěných přímo v místě konání akce.

Picker
Jádro celého systému. Slouží k nahrávání, kontrole a případné editaci prezentací od jednotlivých řečníků a jejich distribuci do konkrétních sálů. Umožňuje provádět i změny v programu. Pod dohledem správce ho mohou používat i organizátoři a účastníci.
Picker
Show
Navazuje na předchozí modul. V sálech umožňuje zobrazení programu sekcí a řečníkům samoobslužné spouštění jednotlivých prezentací. Je koncipován tak, aby ho po spuštění správcem na začátku dne mohli používat účastníci samostatně.
Controller
Controller
Watchdog
Část systému určená pouze pro správce. Slouží ke sledování funkčnosti celého systému a okamžitě hlásí jakékoli poruchy síťových spojů nebo nefunkčních komponent systému.
Settings
Umožňuje nastavování všech základních parametrů celé akce. Definuje se zde například rozlišení jednotlivých projekcí v sálech, kompletní grafika akce, prezentace pro přestávky, atd. Používají ho výhradně správci.
 

Moduly správce

K této skupině modulů má přístup správce a především organizátor. Je chráněna heslem a je přístupná na internetu již dlouho před samotnou akcí. Slouží především k přípravě všech dat a následně k obsluze celé akce.

Programme
Používá se dlouho před akcí pro sestavování programu celé akce. Umožňuje velmi snadno editovat všechny položky programu, včetně přesunu jednotlivých prezentací i celých sekcí ze sálu do sálu. Lze zadávat i abstrakta k přednáškám, fotografie autorů, exportovat hotový program a mnoho dalšího. Provádí také automatickou kontrolu programu z hlediska kolizí délky trvání sekcí a kolizí stejných časů řečníků a předsedajících.
Posters
Velmi rozsáhlý modul pro zobrazení a kompletní správu elektronických posterů. První část umožňuje účastníkům na speciálních dotykových panelech prohlížení, vyhledávání a hodnocení posterů. Tyto panely umožňují zobrazit i jiné údaje o akci včetně kompletního aktuálního programu. Pomocí druhé části provádí organizátor správu obsahu posterů a vyhodnocení návštěvnosti a hodnocení jednotlivých posterů.
Participants
Kompletní editace všech dat o aktivních účastnících. Obsahuje řečníky, autory prezentací a posterů a předsedající sekcí. Umožňuje přímo z tohoto seznamu přechod do programu akce nebo seznamu posterů.
Registrations
Modul umožňující práci s kompletním seznamem účastníků včetně popisů, institucí a jejich fotografií a log. Obsahuje aktivní i pasivní účastníky s možností nejrůznějšího třídění a vyhledávání. Umí mimo jiné zprostředkovat on-site registraci, tisknout jmenovky, sledovat využití mobilní aplikace, atd.
Screens
Modul umožňující zobrazovat nejrůznější informace v průběhu akce. Zprostředkovává data pro obrazovky s programem před jednotlivými sály, jména přednášejících na řečnickém pultu, přenosy obrazů ze sálů, nejrůznější novinky a zprávy pro účastníky, atd.
Timers
Na obrazovce zobrazuje odpočet zbývajícího času pro jednotlivé řečníky během jejich prezentace. Délka prezentace se automaticky čerpá z programu akce. Modul umožňuje i ruční ovládání časomíry z režie v sále.
News
Systém umožňující spravovat a zobrazovat novinky a zprávy na obrazovkách rozmístěných v prostorách akce nebo prostřednictvím aplikace na mobilních telefonech registrovaných uživatelů.
Statistics
Zobrazování statistických informací o akci v reálném čase. Umí vypočítat poměr různých druhů prezentací, jak dopředu řečníci své prezentace odevzdávají, kolik jich je již odevzdaných, atd.
Photo
Pomocí tohoto modulu lze jednoduše do databáze registrovaných účastníků doplnit jejich portrétní fotografie přímo v místě akce. Tyto fotografie lze pak zobrazit v programu, v mobilní aplikaci, atd.
Support
Zprostředkování komunikace účastníků se zástupcem organizátora. Tento modul se používá pomocí mobilní aplikace. Účastníci mohou organizátorovi snadno posílat vzkazy nebo dotazy.
Questions
Pokládání otázek řečníkům. Lze použít ve dvou verzích, adresné nebo anonymní. Pro položení otázky lze použít mobilní aplikaci, v které musí být tazatel zaregistrován nebo webové rozhraní účastníka. Modul umožňuje administraci otázek, překlady, hodnocení (lajkování) i export položených otázek na konci sekce.
Surveys
Průzkumy a různé dotazníky lze účastníkům zprostředkovat právě pomocí tohoto modulu. Opět lze dotazování provádět adresně i anonymně. Odpovídat lze pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní účastníka. Samozřejmě po uzavření ankety lze zobrazit nebo exportovat přehled výsledků nebo detailní soupisy odpovědí.
Voting
Toto je podobný modul jako Surveys, ale hlasuje se v reálném čase. Tedy pouze v určitém časovém intervalu, který nastavuje organizátor obvykle v režii, a pouze prostřednictvím mobilní aplikace. Z bezpečnostních důvodů, musí být účastník se svým zařízením připojený ke konkrétní WiFi síti, aby bylo zajištěno, že hlasují pouze účastníci přítomní v sále. Zobrazení i export výsledků je samozřejmost.
Designer
Modul sloužící pro grafický návrh podoby mobilní aplikace určené pro akci. Umožňuje předem vizuálně zkontrolovat všechny hlavní obrazovky aplikace. Umí měnit obrázek na titulní stránce, nastavovat všechny barvy použité v aplikaci a zvolit popisky a grafiku všech devíti hlavních tlačítek.
 

Moduly účastníka

Moduly v této skupině většinou vycházejí z modulů správce a slouží k zobrazování dat o akci nebo komunikaci. Mohou být obsaženy v mobilní aplikaci, která je vydávána před akcí nebo na osobní stránce účastníka, která je dostupná na internetu. Podoba této aplikace i webové stránky vždy vychází z přání organizátora a je sestavována na míru konkretní akci.

Viewer
Zobrazení nejrůznějších grafických nebo textových informací. Modul lze využít na publikaci plánků prostor akce, sponzorů, reklamních sdělení. doprovodných akcí. atd.
Programme
Modul přehledně zobrazuje kompletní program akce včetně fotografií řečníků. Umožňuje také hodnocení jednotlivých prezentací i celých sekcí a posílání vzkazů autorům.
Timeline
Přehledné grafické znázornění kompletního programu jednoho dne na jediné stránce. Zobrazuje najednou barevně odlišené sekce ze všech sálu. Po klepnutí na konkrétní sekci jsou již možnosti stejné jako v předchozím modulu.
Participants
Seznam všech aktivních účastníků akce s vyhledáváním. Zobrazuje řečníky, autory prezentací a posterů a předsedající sekcí včetně všech dostupných údajů o nich. U každého účastníka je možné okamžitě zobrazit seznam všech jeho aktivit na akci.
Personal Programme
Důležitý modul obzvláště u velkých akcí. Umožňuje sestavit účastníkovi osobní program akce výběrem jednotlivých prezentací z celého programu. Upozorňuje i na časové kolize zvolených prezentací.
Questions
Modul, který uňožňuje účastníkům pokládat otázky pomocí mobilního telefonu přímo v sále, nebo pomocí webového rozhraní před akcí. Otázky, které již položili ve stejné skupině jiní účastníci, lze kladně či záporně hodnotit (lajkovat).
Surveys
Slouží k vyplňování dotazníků. Lze použít v mobilní aplikaci i na webové stránce účastníka. K dotazníkům se lze vracet a vyplňovat je postupně během akce, již vyplněné otázky jsou vždy vynechány.
Voting
Slouží k hlasování účastníků bez nutnosti použít specializovaná hlasovací zařízení. Tento modul je přístupný pouze v mobilní aplikaci. Je to proto, že hlasování probíha vždy v nějakém sále a není žádoucí, aby hlasoval někdo mimo tento sál.
Posters
Prohlížet e-postery, hodnotit je, posílat vzkazy autorům a vyhledávat v jejich seznamu lze právě pomocí tohoto modulu. V mobilní aplikaci není vlastní obsah e-posterů, ale pouze abstrakta k nim. Tento modul zobrazený na speciálních kioscích s velkoplošnou dotykovou obrazovkou může zobrazovat i program akce, novinky, plánky prostor nebo reklamy.
News
Systém umožňující spravovat a zobrazovat novinky a zprávy na obrazovkách rozmístěných v prostorách akce nebo prostřednictvím aplikace na mobilních telefonech registrovaných uživatelů.
Registrations
Umožňuje všem uživatelům změnu nebo doplnění svých osobních a registračních údajů. Před akcí lze použít jako předregistrační formulář.
Support
Pomocí tohoto mudulu účastnící komunikují s organizátorem. Mohou mu zasílat dotazy a připomínky. Modul má formu chatu.
Networking
Zobrazí seznam všech registrovaných účastníků akce. Uživatel v něm může pohodlně vyhledávat a posílat vzkazy ostatním účastníkům aniž by byli zveřejněny jejich osobní údaje jako je e-mail a telefonní číslo.
Uploader
Umožňuje aktivním účastníkům akce pohodlně nahrávat své prezentace přes internet již před akcí. To snižuje množství práce v přípravně během akce.

zvládli jsme

Konferenční systém gCon naši klienti používají již od roku 2012 a od té doby byl použit na mnoha různých akcích a stihl zpracovat mnoho zajímavých dat.

kongresů

209

zemí

14

mobilních aplikací

64

prezentací

52 083

posterů

3 631

přeneseno GB dat

1 854

Brode"Ke všem našim minulým akcím jsme přistupovali s maximálním úsilím a všechny překážky jsme překonávali s nezměrným odhodláním. Tento styl práce jsme samozřejmě připraveni používat i při všech našich nadcházejících úkolech. Těšíme se na to."

máme za sebou

Výběr největších akcí, které jsme v minulosti pomocí konferenčního systému gCon úspěšně zvládli.

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Tvoršovice
Rotterdam
Brno
Rotterdam
Bordeaux
Praha
Praha
Praha
Petrohrad
Bratislava
Brno
Praha
Bratislava
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
Brno
Praha
Lyon
Dubrovník
Praha
Ostrava
Praha
Karlovy Vary
Mikulov
Praha
Lugano
Ostrava
Praha
Praha
Thessaloniki
Praha
Praha
Olomouc
Brusel
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kroměříž
Praha
Praha
Praha
Praha
Helsinki
Atény
Praha
Brno
Praha
Praha
Ostrava
Ostrava
Brno
Praha
Mallorca
Plzeň
Madrid
Praha
Praha
Brno
Krakov
Praha
Bratislava
Glasgow
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
Plzeň
Praha
Brno
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Karlovy Vary
Praha
Praha
Praha
Praha
Valencie
Praha
Praha
Praha
Bělehrad
Maastricht
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Praha
Drážďany
Istambul
Brno
Plzeň
Praha
Praha
Praha
Karlovy Vary
Praha
Praha
Ostrava
Karlovy Vary
Praha

mobilní aplikace

Výběr mobilních aplikací, které v minulosti posloužily jako skvělý pomocník pro účatníky kongresů.

ke stažení

mobilní aplikace

Kompletní popis mobilní aplikace gCon a všech jejích modulů.

kontakty

T.R.I., s.r.o.
Tiskařská 12
108 00, Praha 10 - Malešice
info@tri.cz

Náš tým

Co pořád hledáte?